Lidmaatschap

Kan iedereen lid worden van ODO?

In principe kan iedereen lid van ODO worden. Alle leden van ODO worden automatisch ook lid van het KNKV, dat is het landelijke korfbalverbond. ODO kent een aantal categorieën van leden. De meeste leden van ODO zijn korfballende of spelende leden die in een officiële competitie korfbal spelen. Deze competitie wordt gespeeld vanaf een jaar of 6, maar vanaf 3 á 4 jaar kan je bij ODO al bij de Kangoeroe Klup komen.
Naast korfballende leden kent ODO nog de categorie niet-spelende leden, je kan dus lid zijn van ODO zonder te korfballen.  In de senioren is ook een categorie leden die wél traint maar geen wedstrijden speelt. Ook organiseren we sinds april 2018 elke donderdag twee Bootcamp trainingen.

Bij wie kan iemand zich aanmelden als lid van ODO?

Het aanmelden dient bij de secretaris van ODO te geschieden. In de praktijk zal het eerste contact vaak via een wedstrijdsecretaris of een trainer van ODO verlopen. Na aanmelding (als spelend lid) wordt gekeken waar we je een plaats kunnen geven. Voordat iemand lid wordt is er altijd wel de mogelijkheid om een paar keer vrijblijvend mee te trainen. Neem hiervoor of voor andere vragen rondom het lidmaatschap even contact op met de secretaris of met de wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdscategorie.

Wat kan er worden verwacht van ODO?

Leden die bij ODO korfballen, kunnen verwachten dat ze voor de duur van een seizoen in een korfbalteam worden ingedeeld. Een dergelijk team bestaat (met een aantal uitzonderingen) uit 8-10 spelers. Meestal is dit natuurlijk minimaal 4 jongens/mannen en minimaal 4 meisjes/vrouwen, ook komt het tegenwoordig vrij vaak voor dat we een team met alleen meisjes/vrouwen hebben. In een seizoen worden 2 competities gespeeld, één op het veld en één in de zaal. Per competitie worden 12 of 14 wedstrijden gespeeld, dus in een seizoen tussen de 24 en 28 wedstrijden. Naast de wedstrijden zal ODO minimaal 1 keer per week een training verzorgen voor ieder team onder leiding van een korfbaltrainer. Deze korfbaltrainers zijn meestal eigen leden van ODO. ODO verzorgt naast het korfballen ook een uitgebreid aanbod aan nevenactiviteiten voor alle leeftijden, al ligt de nadruk hierbij op de jeugd.

Wat verwacht ODO van haar leden?

ODO is een vereniging die volledig steunt op vrijwilligers. Vrijwel alles gebeurt voor, maar ook door de leden. Als lid van ODO wordt dus van iedereen verwacht om een steentje aan de organisatie bij te dragen. Het meeste werk wordt door de (jong) volwassenen gedaan, maar ook op onze jeugdleden (vaak via de ouders) doen we nadrukkelijk een beroep.
Los van de bijdrage aan de vereniging verwacht ODO van haar leden dat ze tijdens activiteiten voor/bij ODO conformeren aan de normen die we als vereniging met zijn allen hebben gesteld. Voorbeelden zijn gedragsnormen richting scheidsrechters, tegenstanders, medespelers, publiek en coaches of het met zijn allen in stand houden van het prachtige imago van onze accommodatie.

Wat is de rol van de ouders van jeugdleden?

Het antwoord op deze vraag is in feite bij de vorige vraag al gegeven. ODO is een hele jeugdige vereniging en draait op vrijwilligers. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van de inzet van vele ouders van onze jeugdleden. De inzet van ouders binnen het kader van ODO gaat altijd op basis van vooroverleg.
Een taak die we wel ‘gewoon’ bij de ouders neerleggen is het vervoer van onze jeugdleden naar uitwedstrijden.
Kijken we even wat formeler, dan zijn de ouders/verzorgers van onze jeugdleden de vertegenwoordigers van hun minderjarige(n) in de ledenvergadering van ODO. Alle ouders/vertegenwoordigers zijn dus welkom op de ODO ledenvergadering en zijn, conform de regels in onze statuten, gemachtigd om mee te stemmen.
De ouders van onze jeugdleden zijn ook in hoge mate van belang voor de sfeer binnen ODO en de sfeer binnen de diverse teams. Aandacht en enthousiasme van ouders is cruciaal voor een goede vereniging.

Hoe hoog is de contributie?

De contributie voor seizoen 2021-2022 is als volgt.

Vanaf 19 jaar Per jaar Per maand
– Wedstrijdkorfbal €223
– Poule dame €46
Bootcamp €21,00
Vanaf 16 jaar €178
Vanaf 12 jaar €146
Vanaf 6 jaar €133
Kangoeroes €50
Niet spelende leden €46

Als peildatum hanteren we 1-1-2022. Korting vanaf elk derde spelende gezinslid: € 21 (uitgezonderd Kangoeroes).

De komende jaren zal de contributie weer volgens de standaard prijsindex voor gezinsconsumptie worden verhoogd.

De contributies zijn in principe inclusief de kosten voor het vervoer naar uitwedstrijden. Voor de betaling van de contributies zal door de penningmeester eerst een nota worden verstuurd naar de leden. Daarna kan betaald worden op banknummer NL62 RABO 0340.4592.39 t.n.v. c.k.c. ODO te Maasland. Contributies moeten in principe binnen 4 maanden voldaan worden. Levert de betaling van de contributie in 1 keer problemen op, neem dan contact op met de penningmeester om een gespreide betaling af te spreken. Voor kinderen van 4 t/m 18 jaar kan er in bepaalde gevallen een beroep gedaan worden op het Jeugdsportfonds van de gemeente Midden-Delfland.

Waar moet een adreswijziging of andere wijziging worden doorgeven?

Geef deze zo spoedig mogelijk door aan de secretaris. Bij voorkeur per e-mail. Geef ook andere veranderingen door zoals wijziging van mobiele nummers en e-mailadressen door.

Hoe kan het lidmaatschap worden opgezegd?

Het bedanken als lid van de vereniging dient bij de secretaris te geschieden. Het bedanken dient schriftelijk te gebeuren en wel vòòr 1 juni. In geval van bedanken na deze datum worden de kosten die ODO op dat moment al gemaakt heeft in rekening gebracht. Dit betreft de kosten die ODO aan het KNKV afdraagt.