Korfbaltechnisch beleid

Algemeen

Het technische beleid van ODO is erop gericht om met de selectieteams op een zo hoog mogelijk (maar reëel) niveau te spelen. ODO is voor de aanvulling van de selectieteams voor een zeer groot deel afhankelijk van zelf opgeleide jeugd. Om die reden is een goede begeleiding van de jeugdteams voor ODO van groot belang. Bij de jeugdteams ligt de nadruk niet op het winnen van zoveel mogelijk wedstrijden, maar op het opleiden van jeugdspelers op een zo goed mogelijke manier.

Naast het spelen van korfbal op een hoog niveau, is het voor ODO een belangrijke doelstelling om voor alle spelende leden een goede plaats te vinden, zowel sociaal als kwalitatief. ODO wil graag een vereniging voor zoveel mogelijk mensen zijn en streeft er dus ook naar om voor alle leden een goede plek te vinden.

Teamindelingen

Het maken van de opstellingen is één van de taken van de TC. Dit is ieder jaar weer een belangrijke en lastige klus, want het bepaalt wie in welk team komt te spelen en dat raakt iedereen van de vereniging. De nieuwe opstellingen zijn voor iedereen altijd weer spannend en belangrijk en dus willen we even een stuk verheldering geven over het maken van de opstellingen. Om de opstellingen niet aan de ‘schijnbare willekeur’ van een aantal individuen over te laten, doorloopt de TC ieder jaar een vast stappenplan om zo op een goede manier tot de opstellingen te komen.

 1. In het voorjaar worden de plannen voor het komende seizoen van de spelende senioren en junioren geïnventariseerd.
 2. Voor alle jeugdteams (A-F) worden de trainers en coaches gevraagd om een enquête formulier in te vullen. Dit is een beoordelingsformulier van de spelers op basis van: kwaliteit, ontwikkeling, trainingsopkomst, trainingsinzet, beleving en vriendjes/vriendinnetjes (dit laatste vooral bij pupillen). Tevens heeft de TC met de meeste jeugdtrainers en coaches gesproken.
 3. Op basis van de inventarisatie en de enquêtes wordt een globale opzet gemaakt voor de opstellingen. Hierbij wordt meteen ook rekening gehouden met de ‘verplichte’ doorstroom vanuit een lagere categorie vanwege de leeftijd (hierbij geldt de leeftijd per 1 oktober van het nieuwe seizoen).
 4. In deze globale opzet worden vaak al snel een aantal zaken duidelijk: waar zitten de grote verschuivingen, waar vallen de gaten, wat worden lastige combinaties, e.d.
 5. Op basis van de globale opzet worden een aantal scenario’s bedacht om tot de meest optimale opstelling te komen. Een perfecte opstelling voor ieder individu is vaak helaas een utopie, dus is het streven naar de opstelling waarbij de meeste spelers zich prettig voelen. De verschillende scenario’s kunnen worden beoordeeld op plussen en minnen en zo kan het beste scenario worden bepaald.
 6. In het maken van de opstellingen wordt met verschillende factoren zoveel als mogelijk rekening gehouden. In eerste instantie is de kwaliteit een belangrijke factor, maar daarnaast wordt ook vooral gekeken naar beleving, opkomst, inzet en ontwikkeling en waar mogelijk ook naar vriendjes/vriendinnetjes. Per speler hebben we een overzicht van de teams waarin hij/zij de laatste seizoenen heeft gespeeld, zodat we ook kunnen bekijken of iemand niet jarenlang in een meisjesteam speelt. Helaas is dit door de scheve verhoudingen jongens-meisjes heel lastig te doorbreken. Waar we de mogelijkheid hebben, proberen we dat wel te doen.
 7. Aan de hand van het meest optimale scenario worden de mogelijke knelpunten benoemd waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Sommige scenario’s kunnen soms heel ingrijpend zijn voor een groep of een aantal individuen en daarmee soms ook afhankelijk zijn voor de haalbaarheid van het scenario. Om die reden wordt dit dan ook wel vooraf besproken met de betreffende personen of (personen uit) de groep. De noodzaak hiervan is per seizoen verschillend, maar het is ook praktisch soms lastig om dit volgordelijk goed te doen.
 8. De opzet van de teamindeling voor de A-, B en C-teams wijkt af van de opstelling van de pupillenteams. De teamindeling voor de A-, B- en C-teams ronden we nog voor de zomervakantie af. Trainingen, selectiewedstrijden en de bekendmaking van de genoemde teams zullen in juni plaatsvinden en dus al voor de zomervakantie afgerond zijn. Voor het definitief maken en publiceren van de opstellingen van de pupillen (D-F) is het schoolkorfbal toernooi nog van grote invloed, omdat hier vaak een grote groep nieuwe aanmeldingen in diverse categorieën uit voortkomt. Zodra hier meer helderheid over is, proberen we de rest nog net voor de zomer te publiceren.
 9. De reden om dit op een een andere manier uit te voeren is, dat de periode augustus gebruikt kan worden om alle A-, B- en C-teams klaar te stomen voor de competitiestart. Tijdens de tweede helft van de veldcompetitie worden de namen bekend gemaakt welke speler/speelsters volgend jaar in welke leeftijdscategorie (A, B of C) gaan spelen. De selectieprocedure betreft dus alle teams in deze categorieën en niet alleen de eerste teams! Per leeftijdscategorie worden de spelers en speelsters in twee groepen opgesplitst. Dit kan je natuurlijk wel zien als een eerste selectiemoment vanuit de TC. Deze splitsing wordt gemaakt op basis van informatie van de huidige trainers. Met deze twee groepen gaan we voorbereiden op oefenwedstrijden. Aan het eind van deze periode zullen spelers en speelsters worden ingedeeld in, afhankelijk van het aantal teams per categorie, een eerste, tweede of derde team. We kijken kritisch naar alle mogelijkheden en proberen recht te doen naar alle spelers en speelsters.

Tijdens deze junitrainingen en -wedstrijden zullen leden van de TC, trainers van het huidige seizoen en mogelijk de trainers voor het volgende seizoen, aangevuld met een aantal ervaren trainers bekijken welke spelers/speelsters in aanmerking komen voor een bepaald team. We letten daarbij op de volgende zaken: tactische mogelijkheden, technische vaardigheden, mentaliteit, lichamelijke eigenschappen, potentieel van de speler/speelster en sociale eigenschappen en/of wensen.

 1. Het bekend worden van de opstellingen brengt altijd reacties teweeg. Sommige mensen zijn positief verrast en voor sommigen is het niet wat men had gedacht of gehoopt. Het is dan vooral zaak om dit de tijd te geven om goed op je in te laten werken en soms moet je gewoon aan de gedachte wennen.
 2. Vervolgens heeft iedereen na een bepaalde termijn de mogelijkheid om in alle redelijkheid te reageren op de opstellingen. Bewust willen we niet meteen de primaire (vaak emotionele) reacties weten, maar de reacties na wat tijd om het te laten bezinken. We zijn dan vooral bereid om een stuk toelichting en verduidelijking te bieden op de opstellingen die zo zorgvuldig als mogelijk tot stand zijn gekomen. Uiteraard blijft het mensenwerk en kunnen er soms dingen over het hoofd worden gezien of anders worden ingeschat.
 3. Alle reacties bij elkaar worden dan vervolgens nog besproken binnen de TC om te bezien wat er eventueel nog aangepast kan worden. Dit is vaak het lastigste, omdat het verplaatsen van de één weer consequenties kan hebben voor de ander. Om die reden hopen we deze aanpassingen altijd tot het minimum beperkt te kunnen houden, maar proberen we de laatste knelpunten nog wel te verhelpen.

Dit stappenplan geeft in hoofdlijnen weer hoe de opstellingen binnen ODO worden gemaakt. Mochten er naar aanleiding hiervan vragen, opmerkingen of tips zijn, dan kunnen jullie uiteraard contact zoeken met iemand van de TC.