<% IF request.QueryString("dagen") <> "" THEN dagen = request.QueryString("dagen") ELSE dagen = 6 END IF response.write("

verjaardagen

") call OpenDB2() SQLLeden = "SELECT persoon.voornaam, persoon.tussenvoegsel, persoon.achternaam AS naam, persoon.geboortedatum" SQLLeden = SQLLeden + ", Month(persoon.geboortedatum) AS Maand, Day(persoon.geboortedatum) AS Dag" SQLLeden = SQLLeden + ", Date(Char(Day(persoon.geboortedatum))+'-'+Char(Month(persoon.geboortedatum))+'-'+Char(Year(Now()))) AS Datum" SQLLeden = SQLLeden + " FROM persoon" SQLLeden = SQLLeden + " WHERE ((Month(persoon.geboortedatum)>=Month(Now()) And Month(persoon.geboortedatum)<=Month(Now())+1)) AND relatie_id <> 2" SQLLeden = SQLLeden + " ORDER BY Month(persoon.geboortedatum), Day(persoon.geboortedatum)" Set RS = MakeRS(SQLLeden,Conn2) IF RS.RecordCount = 0 THEN response.Write("Er zijn deze week geen jarigen") OldDatum = "-" response.write("
") odd_even = "odd" Do while NOT RS.EOF strDatum = DateValue(Day(RS("geboortedatum")) & " " & MonthName(Month(RS("geboortedatum")))) If (strDatum >= Now()-1) And (strDatum <= Now()+dagen) And (RS("geboortedatum")<>Cdate("1 januari 1900")) Then strVoornaam = RS("Voornaam") strTussenvoegsel = RS("Tussenvoegsel") strNaam = RS("Naam") IF strDatum <> " " THEN If strTussenvoegsel <> "" Then strNaam = strVoornaam + " " + strTussenvoegsel + " " + strNaam Else strNaam = strVoornaam + " " + strNaam End If If strDatum <> oldDatum Then response.write("
") response.write("
") response.write("" & Day(strDatum) & " " & monthname(Month(strDatum))) response.write("
") oldDatum = strDatum IF odd_even = "odd" then odd_even = "even" else odd_even = "odd" End If response.write("" & strNaam & "
") END IF End If RS.MoveNext Loop call CloseDB2() response.write("
") %>